Få lavere renter med bedre kredittscore

Få lavere renter med bedre kredittscore

Bankene, kredittselskapene og mange andre bestemmer om du får låne eller kjøpe på kreditt ut i fra din såkalte kredittscore.

Scoren kan også påvirke rentebetingelsene dine. I mange tilfeller vil man forbedre lånemulighetene og betingelsene ved å forstå hvordan kredittscoren beregnes.

 

Rangering av kredittverdighet

Det er kredittopplysningsbyråene som utarbeider kredittscoren for alle som er økonomisk aktive på et eller annet vis. Skalaene de opererer med er noe forskjellige, men prinsippet er det samme. Eksempelvis rangerer Lindorff deg mellom 0 og 100, mens hos Dun & Bradstreet går skalaen mellom 0 og 300.

Gjennomsnittet for befolkningen ligger noen prosentpoeng over midten av disse skalaene, det vil si på omtrent 58 poeng om vi bruker Lindorffs modell. Høy score er ensbetydende med at du er kredittverdig, mens veldig lav score vil føre til at du ikke får lån eller andre kredittprodukter.

På en skala som går fra 0 til 100, er det vanlig at folk med score på mellom 10 og 20 regnes som lite kredittverdige, og vil i mange tilfeller få avslag på lånesøknadene sine. Som vi ser på lengre ned, er det ikke nødvendigvis slik at en person med score på 20 er en dårlig betaler, da mange forhold spiller inn.

 

Hvem bruker kredittscore?

Alle banker og finansieringsselskap bruker naturligvis kredittscoren som en del av kredittvurderingen. Hver enkelt selskap har egne kriterier, og vanligvis foretar de i tillegg en skjønnsmessig vurdering dersom søkeren er et grensetilfelle. Modellen for hvordan kredittscoren utarbeides kan også bli tilpasset bankens egne vurderingskriterier, slik at den scoren som er nok til å få lån hos bank A, ikke er nok hos bank B.

Kredittscoren er ikke det eneste som vurderes. Søker du om et stort lån, for eksempel til bolig, vil banken foreta en langt mer omstendelig vurdering, der mange andre faktorer spiller inn. Dette i motsetning til om du søker om et mikrolån på noen få tusenlapper, der kredittvurderingen ofte er automatisk, og nesten utelukkende basert på oppgitt kredittscore.

I tillegg til banker og kredittselskap, brukes kredittscoren av de fleste firma som yter kreditt. Relevant for privatpersoner gjelder dette mobilselskap, strømleverandører, firma som selger varer på avbetaling, og så videre. Firma som leverer varer og tjenester til registrerte selskaper, foretar også kredittvurdering dersom varene skal etterbetales gjennom fakturering.

Det er også vanlig at arbeidsgivere foretar kredittsjekk av søkere til stillinger der økonomiske forhold er en del av arbeidsoppgavene. Du kan med andre ord miste sjansene til en jobb dersom kredittscoren din er for lav.

 

Høy kredittscore viktig for lånebetingelsene

For kjøp av varer og tjenester, er det tilstrekkelig at scoren er høy nok til å få innvilget kreditten. Det samme gjelder om du søker om kredittkort, men her forventes det at du har en generelt sett høy kredittverdighet.

Når det gjelder lån vil kredittscoren også kunne påvirke rentebetingelsene, i tillegg til om du får låne i det hele tatt. For lån til bolig, bil og annet der det tas pantesikkerhet, er innvirkningen på rentebetingelsene liten, og det er ikke i alle banker dette er aktuelt.

For søknader om forbrukslån er det imidlertid svært viktig å ha høy kredittscore. De aller fleste som tilbyr lån til forbruk, baserer nemlig rentetilbudet i forhold til risikoen de tar for å låne til den spesifikke personen. De med høy kredittscore kan dermed få betydelig lavere renter enn de med lav score.

Dette har store konsekvenser for kostnadene på et forbrukslån. Eksempelvis vil du kunne få nominelle renter helt nede i 7% på et usikret lån i noen banker, dersom du har kredittscore opp mot 100. Er scoren i andre enden av skalaen, kan rentene på tilsvarende lån bli inntil 3 ganger høyere.

 

Dette gir lavere kredittscore

De fleste forholdene som påvirker en kredittscore negativt, er knyttet opp mot personens økonomiske historikk. Unge mennesker får imidlertid nesten alltid lav score, selv om de har ordnet økonomi og aldri har pådratt seg inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Dette skyldes rett og slett at fordi de er unge, finnes det lite historisk informasjon om personens økonomiske forhold. Mangelen på informasjon, gir dermed lav kredittscore.

 

Her er andre viktige faktorer som påvirker kredittscoren negativt:

 • Ung alder.
 • Gjentagende overtrekk på konto.
 • Sen betaling av regninger, avdrag på lån og lignende.
 • Varierende inntekt – baseres på opplysninger fra skattemyndighetene (den årlige ligningen).
 • Lav inntekt, eller inntekt som synker.
 • Hyppige adresseendringer.
 • Tilknytning til selskap med lav kredittrating eller betalingsanmerkninger.
 • Inkassosaker.
 • Betalingsanmerkninger.

 

Variabler du kan påvirke

Det er kombinasjonen av alle variablene som avgjør kredittscoren din, men noen av faktorene er viktigere enn andre. Noen av disse er det mulig å påvirke.

 • Naturligvis bør alle etterstrebe å betale regningene og låneavdragene i tide. Selv om du skulle ha vært slumsete på dette punktet frem til nå, vil det ikke ta veldig lang tid å forbedre inntrykket.

 

 • Alderen får man ikke gjort stort med, mens bostedsmønsteret er noe som kan kontrolleres. Unge studenter bør for eksempel ha adresse i Folkeregisteret hos sine foreldre dersom det er mulig, i stedet for å endre denne når de flytter mellom hybler og bokollektiv.

 

 • Om det er mulig bør man også etterstrebe å ha en stabil inntekt. Personer som mottar bonuser eller provisjoner, vil kunne få redusert kredittscore, til tross for at årsinntekten er høy.

 

 • Å ha mange lån eller kreditter (herunder kredittkort), kan telle negativt. Ofte er det slik at mange slike forpliktelser, også betyr at antallet sene innbetalinger øker. I slike situasjoner anbefales det at man samler gjelden på et sted, gjennom refinansiering.

 

 • Man bør også unngå å ha eierskap eller verv i selskap eller organisasjoner som sliter med å betale i tide. De som kjenner til hvordan kredittscoren regnes ut, bruker som regel å selv foreta en kredittsjekk før de eventuelt aksepterer et tilbud om styreverv.

 

 • Personer som har ENK (enkeltpersonforetak) må være oppmerksomme på at selskapets økonomiske forpliktelser er synonyme med dine egne. En betalingsanmerkning på et ENK, er det samme som en betalingsanmerkning på den som eier foretaket.

 

Ingen lån eller kreditt med betalingsanmerkning

Dersom gjeld går til inkasso og forblir ubetalt, vil skyldneren normalt få en rettskraftig dom i forliksrådet, utlegg, tvungen trekk i lønn og så videre. Kreditor vil da be om at kredittopplysningsbyråene registrerer skyldneren med en betalingsanmerkning.

Banker eller andre foretar kredittvurdering av den som har betalingsanmerkning, vil da nesten automatisk avslå søknaden. Dette gjelder til og med om du for eksempel ber om å låne til bil, og har plenty med egenkapital. Betalingsanmerkning er stort sett alltid ensbetydende med at du ikke får låne. Her spiller det liten rolle om kredittscoren din ville vært helt topp uten anmerkningen.

For å få lån eller kreditter, må først gjelden som forårsaket betalingsanmerkningen betales i sin helhet. Selve slettingen går i dag ganske raskt, og det er kreditor som er pålagt å få dette gjort. Tidligere ville folk med betalingsanmerkninger kunne fått en treårig karantenetid, selv etter at gjelden og anmerkningen var ute av verden. Slik er det heldigvis ikke nå lengre.

 

Få lån selv med lav kredittscore

Det er mulig å få innvilget lån selv om kredittscoren tilsier at man ikke er kredittverdig, så fremt man ikke også har betalingsanmerkninger. I grensetilfeller kan det være nok å ta en prat med banken man søker hos, der man viser til forhold som taler til ens egen fordel. I tillegg er det ofte mulig å ta opp lån sammen med en annen person (medlåner), såfremt denne personen har god nok kredittscore. Samlet sett vil banken se på to låntakere (begge blir juridisk ansvarlige for lånet) som en lavere risiko for mislighold.

Man kan også låne i de fleste banker dersom man har pantesikkerhet å stille med. Normalt gjelder dette lån til bolig, bil, hytte, båt eller lignende objekter med høy verdi, men sparebankene innvilger ofte lån også til forbruk dersom låntakeren stiller med sikkerhet.

Unntaket her er de bankene som kun tilbyr forbrukslån (gir ikke lån med sikkerhet), men det finnes unntak også her (Bank2, BlueStepFinance, MyCredit). Det er også mulig å få lån om man har kausjonist som stiller med sikkerhet. Dette sistnevnte er imidlertid noe man skal vokte seg litt for. Kausjonsansvar er risikabelt, og kan føre til økonomiske problemer for den som er garantist for en annens lån.

 

Sjekk kredittscoren din på forhånd

Du kan sjekke din egen kredittscore selv hos kredittopplysningsbyråene. Dette anbefaler vi at du gjør før du søker om lån, av flere grunner. For det første vil du se om eventuelt tidligere betalingsanmerkninger er slettet (skal slettes når gjelden er oppgjort).

Om de ikke er det, bør du kontakte den aktuelle kreditoren og kredittopplysningsbyrået umiddelbart og sørge for at slettingen blir foretatt. For det andre vil du også kunne se om det er forhold du kan endre, og som vil påvirke kredittscoren i positiv retning.

Sjekk deg selv hos Bisnode.

Sjekk deg selv hos Experian.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy