Hva er volatilitet og hvordan kan det beregnes?

Volatilitet

Volatilitet er et begrep som ofte blir brukt i finansverdenen for å beskrive svingningene i prisen på en finansiell eiendel, for eksempel aksjer, obligasjoner eller kryptovalutaer.

I denne artikkelen skal vi utforske hva volatilitet er, hvordan den beregnes, og hvilke praktiske bruksområder den har.

 

Hva er Volatilitet?

Volatilitet refererer til graden av usikkerhet eller svingninger i verdien av en eiendel over tid.

Høy volatilitet indikerer store og hyppige prisendringer, mens lav volatilitet tyder på mer stabile priser med mindre svingninger.

Dette begrepet er essensielt for investorer og finansanalytikere, da det hjelper dem med å vurdere risikoen og potensiell avkastning på sine investeringer.

 

Beregning av Volatilitet

 

Historisk Volatilitet

Historisk volatilitet er den mest vanlige formen for volatilitetsmåling. Den beregnes ved å se på standardavviket av de historiske prisene på et verdipapir. Standardavvik er en statistisk verdi som viser hvor stor spredning det er i avkastningen rundt gjennomsnittlig avkastning. Jo høyere standardavvik, desto større er volatiliteten.

 

Implisitt Volatilitet

I motsetning til historisk volatilitet, som ser tilbake i tid, forsøker implisitt volatilitet å forutse fremtidig volatilitet og er ofte avledet fra prisen på opsjoner. Den er en viktig faktor i opsjonsprisingsmodeller, som Black-Scholes-modellen.

 

Slik regner du ut den årlige volatilitet til en aksje

 

1. Beregning av daglig endring i pris:

\[
\text{Daglig endring i pris} = \frac{{\text{Dagens pris} – \text{Gårsdagens pris}}}{{\text{Gårsdagens pris}}}
\]

2. Beregning av gjennomsnittlig daglig endring i pris:

\[
\text{Gjennomsnittlig daglig endring i pris} = \frac{{\sum(\text{Daglig endring i pris})}}{N}
\]

3. Beregning av standardavviket for daglig endring i pris:

\[
\text{Standardavvik} = \sqrt{\frac{{\sum(\text{Daglig endring i pris} – \text{Gjennomsnittlig daglig endring i pris})^2}}{N}}
\]

4. Beregning av årlig volatilitet:

\[
\text{Årlig volatilitet} = \text{Standardavvik} \times \sqrt{252}
\]

 

Forklaring:

  1. Beregning av daglig endring i pris: Dette trinnet måler daglige prisendringer for et verdipapir, vanligvis en aksje. Denne beregningen gir et grunnlag for å forstå hvordan verdien av verdipapiret fluktuerer fra dag til dag.
  2. Beregning av gjennomsnittlig daglig endring i pris: Ved å ta gjennomsnittet av de daglige endringene, finner du den gjennomsnittlige prosentvise endringen per dag. Dette gjennomsnittet gir en indikasjon på hvor mye verdipapiret i gjennomsnitt beveger seg daglig, uavhengig av retning.
  3. Beregning av standardavviket for daglig endring i pris: Standardavviket er en statistisk måling som indikerer spredningen av de daglige prisendringene rundt det gjennomsnittlige. Dette tallet gir et mål på variabiliteten eller volatiliteten i verdipapirets daglige prisbevegelser.
  4. Beregning av årlig volatilitet: Årlig volatilitet, ofte referert til som det årlige standardavviket, konverterer det daglige standardavviket til et årlig mål. Dette gjøres vanligvis ved å multiplisere det daglige standardavviket med kvadratroten av antall handelsdager i et år (vanligvis antas 252 for aksjemarkedene). Den årlige volatiliteten gir et mer brukbart mål for investorer og analytikere for å vurdere risiko over lengre perioder.

 

Historisk volatilitet er nyttig fordi den gir et mål på hvor mye et verdipapir har variert i fortiden, noe som kan være en nyttig indikator for fremtidig risiko og markedsatferd. Imidlertid, det er viktig å merke seg at historisk volatilitet ikke nødvendigvis forutsier fremtidig volatilitet.

 

Praktiske Bruksområder

Volatilitet har flere viktige bruksområder i finansverdenen:

 

Risikostyring

Volatilitet er avgjørende i risikostyring. Ved å forstå og måle volatilitet, kan investorer og finansinstitusjoner bedre vurdere og håndtere risikoen knyttet til deres porteføljer.

 

Investering og trading

For tradere og investorer brukes volatilitet til å bedømme potensielle risikoer og muligheter. I markeder med høy volatilitet kan hurtige og store gevinster være mulige, men dette følger også med en økt risiko.

 

Porteføljeforvaltning

For porteføljeforvaltere er forståelsen av volatilitet essensiell for å konstruere en balansert portefølje. Ved å blande aktiva med ulik volatilitet, kan man oppnå en ønsket risikoprofil for porteføljen.

 

Økonomisk analyse

På et makroøkonomisk nivå, gir volatilitet i aksje-, obligasjons-, og valutamarkeder innsikt i den økonomiske stabiliteten og investorenes tillit. Analytikere og beslutningstakere bruker denne informasjonen for å forstå og forutsi økonomiske trender.

 

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy