Slik starter du et aksjeselskap (AS)

Slik starter du et aksjeselskap (AS)

Her får du kokeboken for hvordan du raskt og effektivt stifter et aksjeselskap. Vi tar det steg for steg, og forklarer nærmere der det er nødvendig.

 

De grunnleggende kravene for å stifte et AS

 • Skal du stifte et aksjeselskap må du være over 18 år. Det samme gjelder dersom du skal ha en rolle i et AS, for eksempel være medlem av styret.
 • Selskapet kan stiftes av flere personer sammen.
 • Selskapet kan også stiftes av en juridisk enhet, for eksempel et annet aksjeselskap.
 • Aksjeselskapet må ha en fysisk forretningsadresse, med gate/vei, husnummer og postnummer/poststed. Postboksadresser er ikke akseptert.

 

Stiftelse gjøres enklest på Altinn

Du kan velge mellom å stifte selskapet elektronisk på Altinn, eller foreta stiftelsen på papir, som deretter sendes inn til Brønnøysundregistrene. Det enkleste er åpenbart å gjøre det elektronisk, noe som også er det billigste alternativet.

Velger du likevel å gjøre det på gammelmåten, må du utarbeide de følgende dokumentene:

 • Protokoll fra stiftelsesmøte.
 • Informasjon om åpningsbalanse.
 • Selskapets vedtekter.
 • Selskapets aksjeeierbok.
 • Eventuell redegjørelse fra eierne dersom selskapet aksjeinnskudd inkluderer tingsinnskudd.
 • Revisors bekreftelse på eventuelle tingsinnskudd.

 

Dette bør du ha klart

Før du går i gang med en elektronisk stiftelse av et aksjeselskap, bør du foreta deg dette:

 

Selskapets navn

Vedtekter

Tenk igjennom og kladd på papir hva selskapets vedtekter skal være.

Minstekravet til vedtekter er:

 • Navn på selskapet.
 • Selskapets forretningsadresse.
 • Hvor stor aksjekapitalen skal være.
 • Hva verdien av hver aksje skal være (aksjens pålydende).

Dette bør med:

 • Beskrivelse av hvordan styre skal opptre.
 • Beskrivelse av hvordan selskapets eiere skal forholde seg til kjøp eller salg av aksjer.

Velg en bank

Når du har stiftelsesdokumentet ferdig, ber du banken opprette en aksjekapitalkonto for selskapet og innbetaling av aksjekapital (minimum 30 000 kroner). Husk at du ikke får tilgang til innbetalt aksjekapital før senere, etter at banken har mottatt organisasjonsnummer.

 

Stifte selskapet på Altinn

Nedenfor er en steg for steg beskrivelse av hva du må igjennom når du registrerer aksjeselskapet på Altinn. Vi uthever og forklarer nærmere de punktene som kan være uklare. Flere av stegene krever at du har foretatt de nødvendige forberedelsene som beskrevet i forrige avsnitt.

Her er skjemaet.

 

Informasjon om selskapet

Det første steget er å fylle inn navn, forretningskommune, og selskapets virksomhet (formålet med selskapet).

 

Selskapets navn

 • Dette må inneholde ordet aksjeselskap, eller forkortelsen AS.
 • Navnet må inneholde minimum tre bokstaver fra det norske alfabetet (”ZX AS” er ikke nok, mens ”ZXQ AS” er nok).
 • Navnet kan ikke bare bestå av et land, en kommune, eller et fylke (”Tromsø AS” er ikke lov, men ”Transportselskapet Tromsø AS” er greit).
 • Det er flere ord som er beskyttet, og som ikke kan brukes med mindre du har rett til det. Eksempler er ”bank”, ”børs”, ”apotek” (du må starte apotek, og ha tillatelse til det, for å bruke ”apotek”, etc.).
 • Du kan heller ikke bruke beskyttede titler, så fremt du ikke har rett til det. Eksempler er ”advokat”, ”Statsautorisert revisor”, ”Mester”, ”Lege”, ”Psykolog”. Du må ha mesterbrev for å kunne bruke ”Mester” i navnet.
 • Navnet kan ikke være identisk med et navn som allerede er å finne i Foretaksregisteret, med mindre du har tillatelse fra navnets rettighetshaver.

I tillegg til navnet må du velge selskapets forretningskommune, og oppgi selskapets virksomhet.

 

Selskapets virksomhet

Virksomheten kan for eksempel være:

 • Salg av konsulenttjenester innen økonomi og administrasjon, og nærliggende fagområder.
 • Utførelse av snekkertjenester, og alt som hører naturlig til dette.
 • Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, og nærliggende forretningsområder.
 • Kjøp og salg av kjøretøyer, medvirke i selskaper som driver innenfor samme område, og alle forretningsområder som hører naturlig til disse.

starte et selskap

Stiftere og aksjetegning

Den eller de som stifter selskapet kan være både personer og enheter, for eksempel et annet aksjeselskap. På dette punktet velger du ”ja” på spørsmålet om alle stiftere har ID, og oppgir deretter hvem personen (personer må ha fødselsnummer eller d-nummer), eller enheten er (enheter må ha organisasjonsnummer).

Du legger til hver enkelt. Dette er de personene eller enhetene som deretter må signere elektronisk. Alle får tilsendt melding, og du kan sjekke selv hvem som har foretatt signeringen.

 

Aksjekapital

I dette steget skal du oppgi hvor stor aksjekapitalen er, hva hver enkelt aksje er verdt (aksjens pålydende), antallet aksjer, og fristen for innbetaling av aksjeinnskuddet.

Du skal også velge ja eller nei for om aksjeinnskuddet skal innbetales i noe annet enn penger, såkalt tingsinnskudd. Et tingsinnskudd kan være hele eller deler av aksjekapitalen.

Dette er andre verdier enn rene penger som settes på firmaets konto som aksjeinnskudd, for eksempel en bil, maskineri, eiendom, eller noe annet av verdi som skal eies av selskapet. For at du skal kunne bruke slike objekter som aksjekapital, må objektets verdi takseres, og deretter godkjennes av revisor.

 

Utgifter ved stiftelse og særskilte rettigheter

I det neste punktet skal du velge om selskapets skal dekke utgiftene du får i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Dette kan du gjøre så lenge utgiftene ikke er høyere enn aksjeinnskuddet.

For de fleste selskap som ikke kobler inn revisor eller lignende i forbindelse med stiftelsen, er utgiftene kun gebyret for registrering i Foretaksregisteret (mottaker av pengene er Brønnøysundregistrene). Dette er for tiden på 5 570 kroner når du registrerer selskapet elektronisk på Altinn, og 6 797 kroner når du gjør det på papir.

Du må deretter oppgi dersom noen skal ha særskilte rettigheter i selskapet, og som skal være gjeldende når selskapet registreres i Foretaksregisteret. Særskilte rettigheter er for eksempel om selskapet skal være part i en avtale, om selskapet skal overta eiendeler, eller lignende.

 

Styre og revisjon

I det neste punktet oppgir du først hvem som skal være medlemmer i selskapets styre. Hvert medlem må være myndige, og minst halvparten av medlemmene må være bosatt i Norge, eller i en stat som inngår i EU eller EØS. Hvis selskapet skal ha en bedriftsforsamling må styret ha minst fem medlemmer.

Hvert styremedlem oppgis ved fødselsnummer eller d-nummer.

Deretter velger du om selskapets årsregnskap skal revideres (revisor). Revisor må være godkjent av finanstilsynet, samt registrert i Revisorregisteret.

 

Det er krav til revisjon dersom:

 • Selskapet har driftsinntekter på mer enn 6 millioner kroner per år.
 • Selskapet har en balansesum på mer enn 23 millioner kroner.
 • Selskapet har et gjennomsnittlig antall ansatte som overstiger 10 årsverk.

 

Vedtekter

Selskapets navn, forretningskommune, detaljer om aksjekapital, samt selskapets virksomhet hentes fra det du oppga tidligere, og vises på dette punktet. Du kan deretter legge ti flere vedtekter dersom det er aktuelt for ditt selskap.

Merk deg at dersom vedtektene som oppgis når du stifter selskapet, ikke sier noe annet, må det to-tredjedels flertall til i selskapets generalforsamling for å få endret vedtektene senere. Dette i henhold til aksjeloven. Om du vil hoppe bukk over denne bestemmelsen, bør du altså legge til en vedtekt som gir andre avgrensninger nå når du stifter selskapet.

Alle fremtidige endringer må også sendes inn til Brønnøysundregistrene, enten via Altinn sin portal (der du sender inn endringer elektronisk), eller per vanlig post.

 

Signering av stiftelsesdokument

Her oppgir du epostadresse og telefonnummer, slik at du får melding ettersom stiftelsesdokumentet signeres. I din profil på Altinn finnes vanligvis denne informasjonen allerede. Hvis ikke oppgir du hvor du vil ha meldingen tilsendt.

Alle involverte (eiere, styremedlemmer, revisor, etc.) som skal signere, vil deretter få melding om dette.

 

Registrering i Foretaksregisteret

Når alle har signert får du en melding med lenke for å registrere selskapet i Foretaksregisteret. Alle relevante opplysninger er fylt ut på forhånd (hentes fra stiftelsesdokumentet du nettopp har opprettet).

Her må du legge ved bekreftelse på at du har innbetalt aksjekapitalen. Denne bekreftelsen vil du få av banken du valgte, så snart pengene er registrert på selskapets konto. Bekreftelse kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører.

Tidsfristen for å foreta registreringen i Foretaksregisteret er 3 måneder fra den dagen du stiftet selskapet.

 

Firmaattest og organisasjonsnummer

Du kan sjekke selv hos Brønnøysundregistrene hvor lang tid saksbehandlingen normalt tar. I skrivende stund oppgir de at de bruker 7 arbeidsdager for å opprette et aksjeselskap.

Når alt er ferdig får du tilsendt Firmaattest og tildelt organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret. Organisasjonsnummeret må du deretter sende til banken din. Da vil selskapets bankkonto aktiveres, og du kan begynne å drive forretning som aksjeselskap.

 

Få hjelp til stiftelsen?

Det finnes en rekke selskap på nett som tilbyr hjelp til opprettelse av selskapsformer som AS, ENK, og andre. Prisen de tar for et aksjeselskap er gjerne omtrent 2 000 kroner. Dette er for så vidt greit dersom du er skrekkelig opptatt, eller er direkte klønete med skjema på nett.

Å stifte selskapet selv på Altinn er imidlertid så enkelt at alle burde få det til. De opplysningene du må oppgi på Altinn, er uansett de samme som du må videreformidle til en tredjepart dersom du skal ha hjelp. Således er det mer eller mindre bortkastet å bruke et firma.

Les også om hvordan du oppretter et enkeltpersonforetak.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy