Faste og variable kostnader

faste og variable kostnader graf

I en bedrift er det vanlig å gruppere kostnadene som oppstår som enten variable kostnader eller faste kostnader.

Selv om det er vanlig å skille mellom faste og variable kostnader, kan det i praksis være vanskelig å foreta et nøyaktig skille mellom de to. Grupperingen kommer i stor grad an på hvilket tidsperspektiv vi benytter oss av. 

Har vi et kort tidsperspektiv så kan vi si at alle kostnader er faste, dette fordi det vil ta lang tid å kvitte seg med dem. I et lengre tidsperspektiv kan vi derimot anta at alle kostnader er variable, på grunn av vi kan selge eiendelene og legge ned bedriften.

 

Hva er faste kostnader?

Faste kostnader er alle de kostnadene en bedrift har som er uavhengige av produksjon og salg. Husleie er et godt eksempel på en fast kostnad. Uansett hvor mange stoler en møbelfabrikk produserer i løpet av måneden, så vil husleien være den samme.

eksempel på faste kostnader

Andre eksempler på faste kostnader kan være forsikring, kostnader til oppvarming, renter på lån og lederlønninger. Som vi har illustrert i grafen over så er de faste kostnadene uavhengige av produksjonsmengden. De går derfor i en vannrett linje innenfor produksjonsintervallet. 

 

Faste enhetskostnader (FEK)

Vi kan regne ut hvor store de faste kostnadene er per enhet av en bedrifts produksjon. Vi kaller dette for faste enhetskostnader. De faste enhetskostnadene blir mindre jo flere enheter en bedrift produserer opp til maksimal kapasitetsutnyttelse.

 

Sprangvise faste kostnader

Om bedriften må øke kapasiteten grunnet stor etterspørsel, må den gjerne investere i flere maskiner osv. Vi kaller dette sprangvise faste kostnader, fordi de øker i takt med at kapasiteten utvides. Slike kostnader regnes som irreversible på kort sikt og man bør derfor gjøre en grundig vurdering av de.

 

Reversible og irreversible faste kostnader

Det er stor risiko knyttet til en eventuell utvidelse av produksjonskapasiteten til en bedrift. Hvis ikke de forventende salgstallene slår til, har man bundet opp mye penger i lang tid fremover. 

De kostnadene som man kan kvitte seg med relativt enkelt kalles for reversible faste kostnader. Kostnader som tar lang tid å kvitte seg med kalles for irreversible faste kostnader. 

 

Hva er variable kostnader?

Variable kostnader er de kostnadene som er direkte tilknyttet produksjonen i en bedrift. Hvis en bedrift øker produksjonen, øker også de variable kostnadene. Minsker en bedrift produksjonen, vil kostnadene reduseres. Hvis produksjonen i bedriften stopper helt opp, vil ikke bedriften ha variable kostnader.

eksempel på variable kostnader

Typiske eksempler på variable kostnader er vareforbruk i en handelsbedrift, eller råvareforbruk i en produksjonsbedrift. Akkordlønn regnes også som en variabel kostnad.

Vi deler gjerne variable kostnader inn i tre kategorier: underproporsjonale, overproporsjonale og proporsjonale kostnader. 

 

Proporsjonale variable kostnader

Når de variable kostnadene er proporsjonale, så betyr de at de øker og synker direkte i takt med produksjonsmengden.

 

Overproporsjonale variable kostnader

Er de variable kostnadene overproporsjonale, så øker kostnadene raskere enn produksjonsmengden. Grunner til at dette kan oppstå kan være økt svinn, overtidslønn, eller dårlig planlegging.

 

Underproporsjonale variable kostnader

Hvis de variable kostnadene er underproporsjonale, så betyr de at de øker saktere enn produksjonsmengden. En typisk grunn til at dette forekommer er når bedriften starter produksjon av nye produkter. Det tar da litt tid før de får optimalisert driften.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy